Faktoring i javni dug Republike Srbije

-

Osim zabrinjavajućih statističkih podataka sa kojima smo součeni godinama unazad, još više brine činjenica da je privredna aktivnost u Srbiji značajno opala i da stagnira iz godine u godinu.

Veliki broj preduzeća suočen je sa problemima finansiranja i kreditiranja svojih poslovnih aktivnosti, usled ekonomske i finansijske kriza koja je prisutna na globalnom nivou. Neizvesnost i ekonomska situacija na koju privredni subjekti svakodnevno nailaze, kao i nemogućnost da svoju nelikvidnu aktivu pretvore u gotov novac, naterala ih je da „spas“ potraže u savremenim alternativnim oblicima finansijskih transakcija, koje su zasnovane na prodaji, ustupanju ili osiguranju svojih potraživanja. Jedna od tih alternativa u finansiranju jeste i faktoring.

Pojmom faktoringa, njegovim poreklom i značajem su se bavili mnogi eminentni autori. Neki od njih faktoring povezuju sa prvim kreditnim poslvima u Asiriji i Vavilonu. Ima i onih, koji tragove ovih poslova pronalaz u Hamurabijevom zakoniku, 1900. godine pre nove ere, kao i ekonomista, koji smatraju da je kolevka faktoringa Rim. Međutim najrealniji pristup je da faktoring poslovi nastaju u srednjevekovnoj Engleskoj 14. veka u doba razvoje industrije vune i proizvodnje tekstila, u kojoj su ključnu ulogu u povezivanju proizvođača i kupaca preuzeli agenti za prodaju tekstila. Savremeni faktoring, u obliku u kojem ga danas poznajemo, se razvio u XIX veku.

Faktoring je finansijska usluga kratkoročnog finansiranja, koju pružaju banke i faktoring kompanije. Ovakav oblik finansiranja je namenjen kompanijama koje imaju potrebu za dodatnim obrtnim kapitalom koji ne obezbeđuju na klasičan način, putem kreditnog zaduženja, već putem otkupa potraživanja. Faktoring je moderan finansijski instrument, kojim faktor (banka ili faktoring kompanija) finansira preduzeće na osnovu budućih (nedospelih) potraživanja proisteklih iz prodaje roba ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu.

Faktoring, kao oblik kratkoročnog finansiranja obrtnog kapitala veoma je značajan za mala i srednja preduzeća kojima je otežan pristup bankarsim kreditima, a imaju hroničan nedostatak obrtnog kapitala. Finansiranje putem faktoringa pruža brojne pogodnosti i prednosti za mala i srednja preduzeća, a pre svega im omogućava da dođu do sredstava pre roka dospeća potraživanja, a rizik naplate od krajnjeg dužnika prenose na faktora. Na taj način, pre svega, manja preduzeća ubrzavaju obrt kapitala, što im olakšava brže uključivanje na nova tržišta.

Faktoring je isplativ za preduzeće (ustupioca potraživanja) iz razloga što poboljšava njegovu likvidnost tako što dolazi do gotovine pre roka dospeća, a takođe ga i oslobađa raznih finansijskih rizika koji bi se javili vremenom. Proizvođaču izvozniku se pruža mogućnost prodaje za gotovo, umesto da se isporuka proizvoda vrši na kredit ili odloženo plaćanje čime se eliminišu loša i sporna potraživanja i pružaju povoljniji uslovi za izvoz na nova tržišta. Korišćenje faktoringa ostavlja mogućnost za preciznije planiranje priliva sredstava i tako ubrzava proces proizvodnje, što daje mogućnost za razvoj preduzeća. Faktoring je u velikoj meri zamena za kredite, jer privredni subjekti takvim aranžmanom mogu doći do novčanih sredstava bez dodatnog zaduživanja. Kreditna sposobnost u poslu faktoringa vezuje se za kvalitet i veličinu osnovnog potraživanja, a ne kreditnu sposobnost klijenta, što posao faktoringa čini efikasnijim. Potraživanja koja preuzme faktor nisu deo imovine preduzeća koje bankrotira, što je bitno za mala preduzeća, obzirom da su u najvećem broju slučajeva visoko rizična.

Efikasnost u otkupu potraživanja i pogodnosti koje faktor nudi u uslovima kreditiranja, ali i drugim uslovima, pomažu da mali privredni subjekti održe korak u konkurenciji na tržištu. Faktoringom se postižu značajne uštede u troškovima, koje bi inače snosila preduzeća da sama vrše naplatu potraživanja. Ne opterećuje se sopstveni bilans preduzeća, jer faktor preuzima na sebe rizik naplate potraživanja. Faktor (banka ili faktoring kompanija), sebe osigurava tako što potraživanja moraju biti dobrog boniteta i pokrivena raznim garancijama, tako da faktor na taj način minimizira preuzet kreditni rizik, tj. nemogućnost naplate datog duga o roku dospeća.

Brza i efikasna naplata potraživanja, danas predstavlja jedan od najvećih i najznačajniji problema sa kojim se suočavaju mala i srednja preduzeća u svakodnevnom poslovanju. To je akutna bolest savremenog duštva i srpske tranzicine prirode već godinama unazad. Faktoring, kao relativno nova finansijska usluga u Srbiji, (na teritoriji Srbije faktoring se pojavljuje 2005. godine) u potpunosti odgovara težnjama preduzeća za brzim, efikasnim i fleksibilnim izvorima finansiranja, koji idu uz ili kao alternativa danas najprisutupačnijih bankarskih kredita. Međutim, iako postoji tendencija rasta i razvoja faktoring usluga kod nas, mora se primetiti da usluge faktoringa uglavnom i dalje koriste velika preduzeća koja posluju na tržištu duži vremenski period.

Javni dug Republike Srbije na dan 30.1.2014.godine iznosi 22.737.759 eura, od čega je unutrašnji dug 8.121 milijardi eura, dok je ukupan spoljni dug 11.674 milijardi eura. Na kraju 2013. gdine javni dug je iznosio 59.6% BDP, a na kraju 2014. On se značajno povećao i iznosi 69.2 % BDP.

Osim zabrinjavajućih statističkih podataka sa kojima smo součeni godinama unazad, još više brine činjenica da je privredna aktivnost u Srbiji značajno opala i da stagnira iz godine u godinu. Otežana naplata potraživanja i hronična nelkvidnost privrednih subjekata generator su ukupne velike nelikvidnosti privrednog i finansijskog sektora Republike Srbije u poslednjih par godina.

Izvor: Ministarstvo finansija Repubike Srbije – Uprava ѕa javni dug

faktoring

Prof. dr Tamara Milenković- Kerković i Željko Atanasković(Prvi Faktor) objavili su monografiju o faktoringu „Faktorig-pravo i poslovna praksa u Srbiji“, koja govori o faktoringu sa pravnog i ekonomskog aspekta.

Vodeće faktoring asocijacije u svetu su: The International Factors (www.ifgroup.com) i Group Factoring Chain International (www.factors-chain.com).

Ana Cvetković

Najčitanije